درخواست خرید (تولیدی / بازرگانی)

چنانچه سابقه واردات محصول مورد نیاز را داشته اید فرم ذیل را پر کنید.
  • Date Format: YYYY dash MM dash DD